Privacy policy

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden voor het gebruik van data op deze site. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de Voorwaarden van het gebruik van de Kozijnen-bedrijven.nl Website.

Door het raadplegen van data op deze site komt een overeenkomst tot stand tussen u en Kozijnen-bedrijven.nl. Op deze overeenkomst zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing:

  1. U kunt gebruik maken van deze site voor het zoeken van data. U mag de data slechts gebruiken voor persoonlijk gebruik c.q. voor strikt intern gebruik binnen uw onderneming.
  2. Kozijnen-bedrijven.nl of de partij waarvan Kozijnen-bedrijven.nl de data betrekt, is rechthebbende op de auteursrechten, andere intellectuele eigendomsrechten en/of rechten op de data en/of databanken. Het ter beschikking stellen voor het onder punt 1 geformuleerde doel strekt niet tot overdracht van één of meer van deze rechten.
  3. Het is niet toegestaan de data te verhandelen, te reproduceren of anderszins ter beschikking te stellen aan derden.
  4. U bent niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kozijnen-bedrijven.nl, anders dan door middel van een hyperlink, om een directe koppeling of gateway aan te brengen tussen de data op deze site en andere websites, (meta) zoekmachines of welk ander computernetwerk dan ook.
  5. Bij misbruik van het bovenstaande behoudt Kozijnen-bedrijven.nl zich het recht voor om met onmiddellijke ingang het gebruiksrecht van de inbreukmaker in te trekken, dan wel de toegang tot het zoeken van data te verbieden en daartoe technische voorzieningen te treffen. Dit alles is uitsluitend ter beoordeling van Kozijnen-bedrijven.nl.
  6. Kozijnen-bedrijven.nl staat niet in voor de juistheid en de volledigheid van de data op deze site. Kozijnen-bedrijven.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door gebruik van data.
  7. Kozijnen-bedrijven.nl behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
  8. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen, welke mochten voortvloeien uit deze overeenkomst, zullen worden beslecht door de ter zake bevoegde rechter.

Vrijblijvende kozijnen offertes

Vraag direct tot maximaal vijf offertes aan bij een kozijnen installateur in uw regio.

kozijnen-offertes.nl - gratis offertes aanvragen voor kozijnen